De belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor beleggers: een complete gids

Inleiding

Als je wilt beleggen in aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten, moet je in staat zijn om de financiële situatie van een bedrijf te begrijpen. Hiervoor heb je een aantal ratio’s en boekhoudkundige termen nodig die je kunnen helpen om de winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit, efficiëntie en groei van een bedrijf te meten. Deze ratio’s en termen zijn gebaseerd op de financiële verslagen die een bedrijf regelmatig publiceert, zoals de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. In dit artikel zullen we je de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor beleggers uitleggen, wat ze betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor winstgevendheid

De winstgevendheid van een bedrijf geeft aan hoe goed het in staat is om winst te maken uit zijn omzet en activa. Dit is een belangrijke indicator voor de potentiële groei en het rendement van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor winstgevendheid zijn:

 • Omzet (revenue): Dit is het totale bedrag dat een bedrijf ontvangt van de verkoop van zijn goederen of diensten in een bepaalde periode. Dit wordt ook wel de bruto-omzet (gross sales) genoemd. De omzet wordt vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. De omzet geeft aan hoe groot de markt en de vraag zijn voor het aanbod van een bedrijf. Een hoge omzet duidt op een sterke marktpositie en een groot klantenbestand. Een lage omzet kan wijzen op een zwakke concurrentiekracht of een verzadigde markt.
 • Kosten van verkochte goederen (cost of goods sold, COGS): Dit zijn de directe kosten die een bedrijf maakt om zijn goederen of diensten te produceren en te leveren. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten van grondstoffen, arbeid, energie, transport en verpakking. De kosten van verkochte goederen worden afgetrokken van de omzet om de brutowinst (gross profit) te berekenen. De kosten van verkochte goederen worden ook vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. De kosten van verkochte goederen geven aan hoe efficiënt een bedrijf zijn productieproces beheert. Een lage kosten van verkochte goederen betekent dat een bedrijf een hoge winstmarge heeft op zijn verkoop. Een hoge kosten van verkochte goederen kan wijzen op een lage productiviteit, een hoge inflatie of een stijging van de grondstofprijzen.
 • Brutowinstmarge (gross profit margin): Dit is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel van elke euro omzet een bedrijf overhoudt na het betalen van de kosten van verkochte goederen. De brutowinstmarge wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100. De brutowinstmarge geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is op het niveau van zijn kernactiviteiten. Een hoge brutowinstmarge betekent dat een bedrijf een sterke prijszetting en een lage kostenstructuur heeft. Een lage brutowinstmarge kan wijzen op een hoge concurrentiedruk of een lage toegevoegde waarde van het product of de dienst.
 • Bedrijfskosten (operating expenses, OPEX): Dit zijn de indirecte kosten die een bedrijf maakt om zijn activiteiten uit te voeren en te ondersteunen. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten van marketing, verkoop, administratie, onderzoek en ontwikkeling, afschrijvingen en amortisatie. De bedrijfskosten worden afgetrokken van de brutowinst om de bedrijfswinst (operating profit) te berekenen. De bedrijfskosten worden ook vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. De bedrijfskosten geven aan hoe goed een bedrijf zijn overheadkosten beheerst. Een lage bedrijfskosten betekent dat een bedrijf een hoge operationele efficiëntie heeft. Een hoge bedrijfskosten kan wijzen op een hoge investering in innovatie, groei of kwaliteit.
 • Bedrijfswinstmarge (operating profit margin): Dit is de verhouding tussen de bedrijfswinst en de omzet, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel van elke euro omzet een bedrijf overhoudt na het betalen van zowel de kosten van verkochte goederen als de bedrijfskosten. De bedrijfswinstmarge wordt berekend door de bedrijfswinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100. De bedrijfswinstmarge geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is op het niveau van zijn totale activiteiten. Een hoge bedrijfswinstmarge betekent dat een bedrijf een sterke operationele prestatie heeft. Een lage bedrijfswinstmarge kan wijzen op een zwakke marktpositie, een hoge kostenstructuur of een lage schaalvoordeel.
 • Nettowinst (net income): Dit is het uiteindelijke bedrag dat een bedrijf overhoudt na het betalen van alle kosten, belastingen en rente in een bepaalde periode. Dit wordt ook wel de nettowinst na belastingen (net income after taxes, NIAT) of de winst per aandeel (earnings per share, EPS) genoemd. De nettowinst wordt vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. De nettowinst geeft aan hoeveel een bedrijf verdient voor zijn aandeelhouders. Een hoge nettowinst duidt op een hoge winstgevendheid en een hoog rendement op het eigen vermogen. Een lage nettowinst kan wijzen op een hoge belastingdruk, een hoge rentelast of een hoge afschrijving.
 • Nettowinstmarge (net profit margin): Dit is de verhouding tussen de nettowinst en de omzet, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel van elke euro omzet een bedrijf overhoudt na het betalen van alle kosten, belastingen en rente. De nettowinstmarge wordt berekend door de nettowinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100. De nettowinstmarge geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is op het niveau van zijn nettoresultaat. Een hoge nettowinstmarge betekent dat een bedrijf een hoge financiële prestatie heeft. Een lage nettowinstmarge kan wijzen op een lage operationele prestatie, een hoge financiële hefboom of een lage kwaliteit van de winst. De kwaliteit van de winst geeft aan hoe duurzaam, consistent en realistisch de winst van een bedrijf is. Een lage kwaliteit van de winst kan betekenen dat een bedrijf zijn winst kunstmatig opblaast door bijvoorbeeld eenmalige inkomsten, agressieve boekhouding of kosten uit te stellen. Een hoge kwaliteit van de winst kan betekenen dat een bedrijf zijn winst genereert uit zijn kernactiviteiten, een stabiele kasstroom heeft en een transparante boekhouding voert.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor liquiditeit

De liquiditeit van een bedrijf geeft aan hoe goed het in staat is om zijn kortetermijnschulden te betalen met zijn beschikbare middelen. Dit is een belangrijke indicator voor de financiële stabiliteit en het risico van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor liquiditeit zijn:

 • Vlottende activa (current assets): Dit zijn de activa die een bedrijf binnen een jaar kan omzetten in contant geld of die al in contant geld zijn. Dit omvat bijvoorbeeld de kas, de bankrekeningen, de debiteuren, de voorraden en de vooruitbetaalde kosten. De vlottende activa worden vermeld op de balans van een bedrijf. De vlottende activa geven aan hoeveel middelen een bedrijf heeft om zijn lopende activiteiten te financieren. Een hoge vlottende activa betekent dat een bedrijf een hoge liquiditeit heeft. Een lage vlottende activa kan wijzen op een krappe kasstroom of een inefficiënt werkkapitaalbeheer.
 • Vaste activa (fixed assets): Dit zijn de activa die een bedrijf niet binnen een jaar kan omzetten in contant geld of die bedoeld zijn om langdurig te worden gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld de gebouwen, de machines, de voertuigen, de meubels en de immateriële activa. De vaste activa worden ook vermeld op de balans van een bedrijf. De vaste activa geven aan hoeveel een bedrijf heeft geïnvesteerd in zijn langetermijnactiviteiten. Een hoge vaste activa betekent dat een bedrijf een hoge groeipotentieel heeft. Een lage vaste activa kan wijzen op een verouderde of onvoldoende infrastructuur of een lage innovatiegraad.
 • Kortetermijnschulden (current liabilities): Dit zijn de schulden die een bedrijf binnen een jaar moet betalen of die al vervallen zijn. Dit omvat bijvoorbeeld de crediteuren, de kortlopende leningen, de belastingen, de lonen en de interesten. De kortetermijnschulden worden ook vermeld op de balans van een bedrijf. De kortetermijnschulden geven aan hoeveel een bedrijf verschuldigd is aan zijn leveranciers, kredietverstrekkers en andere partijen. Een hoge kortetermijnschulden betekent dat een bedrijf een hoge financiële verplichting heeft. Een lage kortetermijnschulden kan wijzen op een goede kredietwaardigheid of een lage financieringsbehoefte.
 • Langetermijnschulden (long-term liabilities): Dit zijn de schulden die een bedrijf pas na een jaar of langer moet betalen. Dit omvat bijvoorbeeld de langlopende leningen, de obligaties, de pensioenen en de uitgestelde belastingen. De langetermijnschulden worden ook vermeld op de balans van een bedrijf. De langetermijnschulden geven aan hoeveel een bedrijf op lange termijn heeft geleend om zijn activiteiten te financieren. Een hoge langetermijnschulden betekent dat een bedrijf een hoge financiële hefboom heeft. Een lage langetermijnschulden kan wijzen op een lage schuldgraad of een hoge eigen vermogen.
 • Current ratio (current ratio): Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortetermijnschulden, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel keer een bedrijf zijn kortetermijnschulden kan betalen met zijn vlottende activa. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortetermijnschulden. De current ratio geeft aan hoe liquide een bedrijf is op korte termijn. Een hoge current ratio betekent dat een bedrijf een ruime kasstroom heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Een lage current ratio kan wijzen op een liquiditeitsprobleem of een te hoge schuldenlast.
 • Quick ratio (quick ratio): Dit is de verhouding tussen de vlottende activa minus de voorraden en de kortetermijnschulden, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel keer een bedrijf zijn kortetermijnschulden kan betalen met zijn meest liquide activa. De quick ratio wordt berekend door de vlottende activa minus de voorraden te delen door de kortetermijnschulden. De quick ratio geeft aan hoe liquide een bedrijf is op zeer korte termijn. Een hoge quick ratio betekent dat een bedrijf een hoge liquiditeit heeft zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van zijn voorraden. Een lage quick ratio kan wijzen op een gebrek aan werkkapitaal of een te lage omloopsnelheid van de voorraden.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor solvabiliteit

De solvabiliteit van een bedrijf geeft aan hoe goed het in staat is om zijn langetermijnschulden te betalen met zijn eigen vermogen. Dit is een belangrijke indicator voor de financiële duurzaamheid en het risico van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor solvabiliteit zijn:

 • Eigen vermogen (equity): Dit is het verschil tussen de totale activa en de totale schulden van een bedrijf. Dit wordt ook wel het nettovermogen (net worth) of het eigen vermogen van de aandeelhouders (shareholders’ equity) genoemd. Het eigen vermogen wordt vermeld op de balans van een bedrijf. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel een bedrijf waard is na het aflossen van al zijn schulden. Een hoog eigen vermogen betekent dat een bedrijf een hoge financiële stabiliteit heeft. Een laag eigen vermogen kan wijzen op een hoge schuldgraad of een lage winstgevendheid.
 • Schuldgraad (debt ratio): Dit is de verhouding tussen de totale schulden en de totale activa van een bedrijf, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel van de activa van een bedrijf gefinancierd zijn met schulden. De schuldgraad wordt berekend door de totale schulden te delen door de totale activa en te vermenigvuldigen met 100. De schuldgraad geeft aan hoe solvabel een bedrijf is op lange termijn. Een lage schuldgraad betekent dat een bedrijf een lage financiële hefboom heeft. Een hoge schuldgraad kan wijzen op een hoge financiële verplichting of een hoge rentelast.
 • Eigen vermogen ratio (equity ratio): Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale activa van een bedrijf, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel van de activa van een bedrijf gefinancierd zijn met eigen vermogen. De eigen vermogen ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale activa en te vermenigvuldigen met 100. De eigen vermogen ratio geeft aan hoe solvabel een bedrijf is op lange termijn. Een hoge eigen vermogen ratio betekent dat een bedrijf een hoge financiële onafhankelijkheid heeft. Een lage eigen vermogen ratio kan wijzen op een lage financiële buffer of een lage rendement op het eigen vermogen.
 • Debt-to-equity ratio (debt-to-equity ratio): Dit is de verhouding tussen de totale schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel een bedrijf leent voor elke euro eigen vermogen. De debt-to-equity ratio wordt berekend door de totale schulden te delen door het eigen vermogen. De debt-to-equity ratio geeft aan hoe solvabel een bedrijf is op lange termijn. Een lage debt-to-equity ratio betekent dat een bedrijf een lage financiële hefboom heeft. Een hoge debt-to-equity ratio kan wijzen op een hoge financiële risico of een hoge groeipotentieel.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor efficiëntie

De efficiëntie van een bedrijf geeft aan hoe goed het zijn activa en schulden beheert om winst te genereren. Dit is een belangrijke indicator voor de operationele prestatie en het concurrentievermogen van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor efficiëntie zijn:

 • Werkkapitaal (working capital): Dit is het verschil tussen de vlottende activa en de kortetermijnschulden van een bedrijf. Dit wordt ook wel het netto werkkapitaal (net working capital) genoemd. Het werkkapitaal wordt vermeld op de balans van een bedrijf. Het werkkapitaal geeft aan hoeveel een bedrijf heeft om zijn dagelijkse activiteiten te financieren. Een positief werkkapitaal betekent dat een bedrijf meer vlottende activa dan kortetermijnschulden heeft. Een negatief werkkapitaal betekent dat een bedrijf meer kortetermijnschulden dan vlottende activa heeft.
 • Werkkapitaal ratio (working capital ratio): Dit is de verhouding tussen het werkkapitaal en de omzet van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel werkkapitaal een bedrijf nodig heeft om een euro omzet te genereren. De werkkapitaal ratio wordt berekend door het werkkapitaal te delen door de omzet. De werkkapitaal ratio geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn werkkapitaal beheert. Een lage werkkapitaal ratio betekent dat een bedrijf een hoge omloopsnelheid van zijn werkkapitaal heeft. Een hoge werkkapitaal ratio kan wijzen op een lage omloopsnelheid van zijn werkkapitaal of een hoge voorraad of debiteuren.
 • Omloopsnelheid van de voorraad (inventory turnover): Dit is de verhouding tussen de kosten van verkochte goederen en de gemiddelde voorraad van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel keer een bedrijf zijn voorraad verkoopt en vervangt in een bepaalde periode. De omloopsnelheid van de voorraad wordt berekend door de kosten van verkochte goederen te delen door de gemiddelde voorraad. De gemiddelde voorraad wordt berekend door de beginvoorraad en de eindvoorraad op te tellen en te delen door twee. De omloopsnelheid van de voorraad geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn voorraad beheert. Een hoge omloopsnelheid van de voorraad betekent dat een bedrijf een hoge vraag naar zijn producten heeft en een lage voorraadkosten. Een lage omloopsnelheid van de voorraad kan wijzen op een lage vraag naar zijn producten of een hoge voorraadkosten.
 • Omloopsnelheid van de debiteuren (accounts receivable turnover): Dit is de verhouding tussen de omzet en de gemiddelde debiteuren van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel keer een bedrijf zijn debiteuren int in een bepaalde periode. De omloopsnelheid van de debiteuren wordt berekend door de omzet te delen door de gemiddelde debiteuren. De gemiddelde debiteuren worden berekend door de begindebiteuren en de einddebiteuren op te tellen en te delen door twee. De omloopsnelheid van de debiteuren geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn debiteuren beheert. Een hoge omloopsnelheid van de debiteuren betekent dat een bedrijf een snelle inning van zijn vorderingen heeft en een lage debiteurenkosten. Een lage omloopsnelheid van de debiteuren kan wijzen op een trage inning van zijn vorderingen of een hoge debiteurenkosten.
 • Omloopsnelheid van de crediteuren (accounts payable turnover): Dit is de verhouding tussen de kosten van verkochte goederen en de gemiddelde crediteuren van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel keer een bedrijf zijn crediteuren betaalt in een bepaalde periode. De omloopsnelheid van de crediteuren wordt berekend door de kosten van verkochte goederen te delen door de gemiddelde crediteuren. De gemiddelde crediteuren worden berekend door de begincrediteuren en de eindcrediteuren op te tellen en te delen door twee. De omloopsnelheid van de crediteuren geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn crediteuren beheert. Een hoge omloopsnelheid van de crediteuren betekent dat een bedrijf een snelle betaling van zijn schulden heeft en een lage crediteurenkosten. Een lage omloopsnelheid van de crediteuren kan wijzen op een trage betaling van zijn schulden of een hoge crediteurenkosten.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor groei

De groei van een bedrijf geeft aan hoe snel het zijn omzet, winst en marktaandeel vergroot in een bepaalde periode. Dit is een belangrijke indicator voor de toekomstige potentieel en het rendement van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor groei zijn:

 • Omzetgroei (revenue growth): Dit is de verandering in de omzet van een bedrijf ten opzichte van een vorige periode, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoe snel een bedrijf zijn verkoopvolume of prijszetting verhoogt. De omzetgroei wordt berekend door de omzet van de huidige periode af te trekken van de omzet van de vorige periode, te delen door de omzet van de vorige periode en te vermenigvuldigen met 100. De omzetgroei geeft aan hoe groeiend een bedrijf is op het niveau van zijn kernactiviteiten. Een hoge omzetgroei betekent dat een bedrijf een sterke marktvraag en een groot marktaandeel heeft. Een lage omzetgroei kan wijzen op een verzadigde of krimpende markt of een zwakke concurrentiekracht.
 • Winstgroei (profit growth): Dit is de verandering in de nettowinst van een bedrijf ten opzichte van een vorige periode, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoe snel een bedrijf zijn winstmarge of winstvolume verhoogt. De winstgroei wordt berekend door de nettowinst van de huidige periode af te trekken van de nettowinst van de vorige periode, te delen door de nettowinst van de vorige periode en te vermenigvuldigen met 100. De winstgroei geeft aan hoe groeiend een bedrijf is op het niveau van zijn nettoresultaat. Een hoge winstgroei betekent dat een bedrijf een hoge winstgevendheid en een hoog rendement op het eigen vermogen heeft. Een lage winstgroei kan wijzen op een lage winstmarge of een hoge kostenstructuur.
 • Marktaandeel (market share): Dit is het percentage van de totale omzet in een markt dat toe te schrijven is aan een bedrijf in een bepaalde periode. Dit geeft aan hoe dominant een bedrijf is in zijn markt. Het marktaandeel wordt berekend door de omzet van een bedrijf te delen door de totale omzet in de markt en te vermenigvuldigen met 100. Het marktaandeel geeft aan hoe groeiend een bedrijf is op het niveau van zijn marktpositie. Een hoog marktaandeel betekent dat een bedrijf een sterke klantenloyaliteit en een hoge merkbekendheid heeft. Een laag marktaandeel kan wijzen op een hoge concurrentiedruk of een lage klanttevredenheid.
 • Marktgroei (market growth): Dit is de verandering in de totale omzet in een markt ten opzichte van een vorige periode, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoe snel een markt groeit of krimpt. De marktgroei wordt berekend door de totale omzet in de markt van de huidige periode af te trekken van de totale omzet in de markt van de vorige periode, te delen door de totale omzet in de markt van de vorige periode en te vermenigvuldigen met 100. De marktgroei geeft aan hoe groeiend een markt is op het niveau van zijn totale vraag. Een hoge marktgroei betekent dat een markt een hoge potentiële en een hoge dynamiek heeft. Een lage marktgroei kan wijzen op een verzadigde of krimpende markt of een lage innovatiegraad.

Ratio’s en boekhoudkundige termen voor rendement

Het rendement van een bedrijf geeft aan hoeveel een bedrijf teruggeeft aan zijn aandeelhouders in de vorm van dividenden of koerswinsten. Dit is een belangrijke indicator voor de aantrekkelijkheid en de waardering van een bedrijf. Enkele van de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor rendement zijn:

 • Dividend (dividend): Dit is het bedrag dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders als een beloning voor hun investering in een bepaalde periode. Dit wordt meestal uitgedrukt als een bedrag per aandeel of als een percentage van de winst per aandeel. Het dividend wordt vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. Het dividend geeft aan hoeveel een bedrijf zijn winst deelt met zijn aandeelhouders. Een hoog dividend betekent dat een bedrijf een hoge dividenduitkering heeft en een hoge dividendrendement. Een laag dividend kan wijzen op een lage dividenduitkering of een hoge winstretentie.
 • Dividendrendement (dividend yield): Dit is de verhouding tussen het dividend per aandeel en de koers per aandeel van een bedrijf, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel een aandeelhouder ontvangt aan dividend voor elke euro die hij of zij heeft geïnvesteerd in een aandeel. Het dividendrendement wordt berekend door het dividend per aandeel te delen door de koers per aandeel en te vermenigvuldigen met 100. Het dividendrendement geeft aan hoe aantrekkelijk een aandeel is voor een belegger die op zoek is naar een regelmatig inkomen. Een hoog dividendrendement betekent dat een aandeel een hoge dividenduitkering heeft en een lage koers. Een laag dividendrendement kan wijzen op een lage dividenduitkering of een hoge koers.
 • Koers-winstverhouding (price-earnings ratio, P/E ratio): Dit is de verhouding tussen de koers per aandeel en de winst per aandeel van een bedrijf, uitgedrukt als een getal. Dit geeft aan hoeveel een belegger bereid is te betalen voor elke euro winst die een bedrijf maakt. De koers-winstverhouding wordt berekend door de koers per aandeel te delen door de winst per aandeel. De koers-winstverhouding geeft aan hoe duur of goedkoop een aandeel is ten opzichte van zijn winst. Een hoge koers-winstverhouding betekent dat een aandeel een hoge koers heeft en een hoge winstgroei verwacht wordt. Een lage koers-winstverhouding kan wijzen op een lage koers of een lage winstgroei verwacht wordt.
 • Rendement op eigen vermogen (return on equity, ROE): Dit is de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen van een bedrijf, uitgedrukt als een percentage. Dit geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert voor elke euro eigen vermogen die het heeft. Het rendement op eigen vermogen wordt berekend door de nettowinst te delen door het eigen vermogen en te vermenigvuldigen met 100. Het rendement op eigen vermogen geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn eigen vermogen gebruikt om winst te maken. Een hoog rendement op eigen vermogen betekent dat een bedrijf een hoge winstgevendheid en een hoge groei heeft. Een laag rendement op eigen vermogen kan wijzen op een lage winstgevendheid of een hoge schuldgraad.

Conclusie

In dit artikel hebben we je de belangrijkste ratio’s en boekhoudkundige termen voor beleggers uitgelegd, wat ze betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om de financiële prestaties van een bedrijf te analyseren. We hebben je verteld over de ratio’s en termen voor winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit, efficiëntie en rendement. We hopen dat je dit artikel nuttig en interessant hebt gevonden en dat je nu beter in staat bent om een geïnformeerde beslissing te nemen over je beleggingen. Bedankt voor het lezen en veel succes met je beleggingen! 😊

Wil je meer weten over hoe je succesvol kunt beleggen? Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en trends op de financiële markten? Wil je toegang krijgen tot exclusieve tips en adviezen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang de beste artikelen over beleggen in uw mailbox!


Volg ons ook op social media:
Facebook: https://www.facebook.com/debelgischebelegger
Twitter: https://www.twitter.com/dbbelegger
Instagram: https://www.instagram.com/debelgischebelegger/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaIpEvBSkFkLUCJRBCWjiiw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-belgische-belegger

Gerelateerd

Tiziano Milani
Tiziano Milani
Investor, blogger and founder of 'De Belgische Belegger'. Connect with me on LinkedIn and X.

Meest Gelezen